Polityka Prywatności

 

1. Przedmiot regulacji, Administrator danych osobowych

FOREHUB, LDA, spółka z siedzibą w Almadzie (2800-111 Almada, Portugalia) przy Avenida D. João nr 21, 1º esq., numer identyfikacji podatkowej (NIPC): 513652752, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych pod tym samym numerem (dalej: „Forest Therapy Hub” lub „Administrator”) działa zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) jako Administrator danych osobowych tj. podmiot, który określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i który przetwarza dane dla własnych celów oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących świadczenia usług, o których mowa poniżej, takich jak (i) szkolenia, (ii) certyfikacja lub (iii) wysyłanie newsletterów.

Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) dostarcza osobom, których dane dotyczą (dalej „Pan/Pani”) informacji dotyczących zbierania i przetwarzania przez Forest Therapy Hub danych osobowych użytkowników strony internetowej Forest Therapy Hub, uczestników wydarzeń, szkoleń i certyfikacji organizowanych przez Forest Therapy Hub, a także wszelkich innych osób, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w związku ze stosunkami łączącymi je z Forest Therapy Hub. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@foresttherapyhub.com.

2. Definicje

Zgodnie z RODO, dane osobowe oznaczają: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza: operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Forest Therapy Hub – ze względu na zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania (art. 5 ust. 1 lit. c) i e) RODO) przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

W związku z powyższym, Forest Therapy Hub przetwarza dane jedynie przez okres wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (jeżeli takie mają zastosowanie) lub przez okres w jakim jest to ściśle niezbędne. Po upływie tego okresu dane osobowe są usuwane, chyba że staną się przedmiotem sporu, w którym to przypadku, Forest Therapy Hub przetrzymuje dane do momentu prawomocnego zakończenia sporu.

 • jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Forest Therapy Hub (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Forest Therapy Hub lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Cele przetwarzania danych:

CelPodstawa przetwarzaniaOkres retencji danych
Marketing bezpośredni Zgoda

Do momentu, w którym osoba, której dotyczą dane osobowe wyrazi sprzeciw odnośnie ich przetwarzania lub po ostatniej interakcji (np. po zakończeniu udziału w wydarzeniu), kiedy informacje nie są już interesujące dla danej osoby.

Informacje handlowe – komunikaty i newslettery
Uzasadnione interesy (z możliwością rezygnacji – opt-out), po dokonaniu zakupu lub rezerwacji wydarzeńUzasadniony interes (“soft opt-in” lub “opt-out”)
Zarządzenie wydarzeniami i certyfikacjami

·    wykonanie umowy;

·    wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Forest Therapy Hub (np. obowiązki podatkowe);

·    uzasadniony interes realizowany przez Forest Therapy Hub.

·     1 rok po wydarzeniu;

·     1 rok po wygaśnięciu lub

·     unieważnieniu certyfikatu.

Kwestionariusz zdrowiaZgoda1 rok po wydarzeniu

4. Odbiorcy danych osobowych

W celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i świadczenia usług na najwyższym poziomie, możliwym jest, że Forest Therapy Hub będzie przekazywało lub udostępniało dane osobowej innym podmiotom.

Forest Therapy Hub będzie przekazywać lub udostępniać Pana/Pani dane osobowe jedynie następującym kategoriom podmiotów:

 • Podmioty, które świadczą usługi na rzecz Forest Therapy Hub lub są prawne zobowiązane do przekazywania niektórych danych osobowych;
 • Podmioty świadczące usługi IT;
 • Podmioty świadczące usługi marketingowe i reklamowe;
 • Podmioty świadczące usługi zarządzania i archiwizacji dokumentów;
 • Podmioty świadczące usługi prawnicze i księgowe;
 • Podmioty świadczące usługi logistyczne;
 • Podmioty świadczące usługi w zakresie zasobów ludzkich (HR, praca tymczasowa);
 • Władze publiczne, m. in. organy podatkowe, sądy.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Forest Therapy Hub wyznaczyło Mailchimp jako platformę do zapewniania usługi newslettera. Mailchimp jest zarejestrowaną marką spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa amerykańskiego (limited liability company) o oficjalnej nazwie The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, Georgia (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) (dalej „Mailchimp”).

W celu ochrony osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz zapewnienia zgodności przetwarzania z RODO, Forest Therapy Hub zawarł z Mailchimp porozumienie dotyczące przetwarzania danych osobowych, uwzględniając standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Osoby, których dane są przetwarzanie mogą znaleźć więcej informacji odnośnie dostawcy usług newslettera oraz zgodności z RODO tutaj.

6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz w zakresie w jakim spełnione będą odpowiednie warunki wymagane prawem, zgodnie z art. 15 – 21 RODO, ma Pan/Pani szereg uprawnień opisanych poniżej:

Prawo dostępu do danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest Pan/Pani uprawniony(a) do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do uzyskania od Administratora, bez zbędnej zwłoki, sprostowania dotyczącego Twoich danych osobowych w zakresie w jakim są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne. Pana/Pani prawo do sprostowania danych odnosi się jedynie do danych osobowych zebranych od Pana/Pani przez Forest Therapy Hub, a nie innych danych pozyskanych w toku działalności Forest Therapy Hub (np. zawartych w ocenach ewaluacyjnych)

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W zakresie przewidzianym przez prawo, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • o wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w pkt. (i) powyżej, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Po skorzystaniu z prawa do usunięcia danych w sposób prawnie dopuszczalny Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniósł(wniosła) Pan/Pani sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu;

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył(a) Pan/Pani Administratorowi. Ma Pan/Pani również prawo żądania przesłania przez Forest Therapy Hub danych osobowych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie w przypadkach wskazanych w art. 20 ust. 1 RODO – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim wypadku Forest Therapy Hub nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pa Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w sprawach związanych w przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem właściwym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem www.uodo.gov.pl.

Shopping Cart
Scroll to Top