Warunki Ogólne

1. Podmiot

FOREHUB, LDA spółka z siedzibą w Almadzie (2800-111 Almada, Portugalia) przy Avenida D. João nr 21, 1º esq., numer VAT 513 652 752 (zwany dalej “Forest Therapy Hub”) jest organizacją komercyjną, której misją jest osiągniecie korzyści społecznych i ekologicznych.

Forest Therapy Hub jest organizacją poświęconą, między innymi, umożliwianiu i rozwijaniu technik pogłębiających relacje z naturą, tak aby wszyscy ludzie mogli doświadczać korzyści zdrowotnych jakie płyną ze środowiska naturalnego. Forest Therapy Hub dostarcza, w ramach swojej działalności i doświadczenia, różnorodne usługi w obszarze praktyk pro-zdrowotnych opartych na kontakcie z przyrodą.

Warunki Szczególne każdej z praktyk uzupełniają te opisane w tej sekcji (“Warunki Ogólne”). Warunki Szczególne zastępują i dopełniają Warunki Ogólne i obowiązują osoby uczestniczące w wydarzeniach oraz aktywnościach Forest Therapy Hub (“Uczestnicy”).

2. Obowiązki i ryzyka

Uczestnicy przyjmują do wiadomości oraz akceptują, iż:

 • Udział w aktywnościach na świeżym powietrzu może wiązać się z uszkodzeniami, zarówno fizycznymi, jak i materialnymi;
 • Ryzyka jakie niosą za sobą aktywności mogą być minimalizowane, ale nie wyeliminowane, co naruszałoby niezbędne cechy aktywności. Uszkodzenia mogą być efektem wielu czynników, takich jak upadki, ekspozycja na działanie wysokich lub niskich temperatur, ataki zwierząt, czy ukąszenia owadów;
 • Aktywności odbywają się niekiedy w miejscach trudnodostępnych, przez co w razie wypadku czas dotarcia pomocy medycznej może być wydłużony;
 • Współpracownicy Forest Therapy Hub dbają o bezpieczeństwo redukując zagrożenia związane z wykonywanymi aktywnościami, nie mogą jednak kontrolować wszystkich związanych z nimi czynników.

Dlatego po rejestracji/rezerwacji, Uczestnicy przyjmują poniższe zobowiązania względem Forest Therapy Hub dla uzyskania należytego skutku prawnego, akceptują i oświadczają, że są świadomi wymienionych wyżej zagrożeń oraz, że uczestniczą w aktywnościach dobrowolnie. W związku z tym, Uczestnicy oświadczają, iż:

 • będą przestrzegać zasad, wytycznych, standardów postępowania i wszelkich rekomendacji przekazywanych przez pracowników i partnerów Forest Therapy Hub dla bezpieczeństwa ich samych oraz innych osób (niezależnie od czego czy są Uczestnikami), jak i środowiska naturalnego, w którym odbywają się aktywności, zarówno w przestrzeni publicznej jak i prywatnej;
 • spełniają fizyczne i psychologiczne warunki niezbędne dla podjęcia wysiłku jaki wiąże się z realizacją programu oraz, że nie cierpią na choroby serca, płuc lub nie mają innych dolegliwości, które oznaczać mogą ograniczenia w aktywnościach czy w uprawianiu sportu.

Pracownicy i partnerzy Forest Therapy Hub nie odpowiadają za nieodpowiednie zachowania uczestników podczas aktywności lub za szkody jakie mogą ponieść osoby trzecie (niezależnie od tego czy są Uczestnikami) lub środowisko naturalne.

Na tych zasadach, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Forest Therapy Hub za szkody spowodowane udziałem w tej aktywności.

3. Czas trwania aktywności

Czas trwania aktywności jest wskaźnikiem opartym na warunkach idealnych. Czas ten może być skrócony z przyczyn środowiskowych będących poza kontrolą Forest Therapy Hub. Uczestnicy nie będą posiadać żadnych praw, takich jak prawo do zwrotu kosztów, wynikających ze zmian w harmonogramie, a spowodowanych tymi nieprzewidywalnymi okolicznościami.

4. Prawa do wizerunku

Bez uszczerbku dla obrazów, których wykorzystanie zgodnie z prawem wymaga zgody, Forest Therapy Hub korzystać będzie w celach promocyjnych ze zdjęć zrobionych przed, w trakcie oraz po trwaniu aktywności, gdy uczestniczka / uczestnik wyrazi zgodę na takie wykorzystanie.

5. Odpowiedzialność

Wszystkie aktywności Forest Therapy Hub objęte są w każdym kraju polisą od odpowiedzialności cywilnej.

6. Rezerwacja aktywności

Rezerwację lub rejestrację aktywności Forest Therapy Hub należy dokonać wyłącznie przez formularz rezerwacyjny dostępny na naszej stronie internetowej (foresttherapyhub.com). Wypełnienie formularza oznacza zgodę Uczestnika na opłacenie wszystkich usług, których on dotyczy, na mocy niniejszej rejestracji.

Po rejestracji Uczestnicy otrzymają potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail z adresu adm@foresttherapyhub.com. Jeśli chodzi o dostępność wnioskowanych aktywności, rejestracja będzie ważna jedynie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia z adresu e-mail: adm@foresttherapyhub.com.

 1. Odpowiedz proszę na wszystkie pytania w formularzu i kliknij button „Aplikuj”.
 2. Otrzymasz następnie potwierdzenie w formie wiadomości e-mail od adm@foresttherapyhub.com, które zawierać będzie numer zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie dotrze, sprawdź folder inne / spam.
 3. Jeśli zostaniesz przyjęty lub przyjęta, w ciągu 3 dni otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz instrukcjami zalogowania się do platformy edukacyjnej. W przypadku nieprzyjęcia do programu, wszelkie uiszczone opłaty zostaną zwrócone.

Rejestracja będzie ważna dopiero po późniejszym pisemnym potwierdzeniu przez adm@foresttherapyhub.com.

7. Polityka płatności

FTHub Certyfikowany Przewodnik Kąpieli Leśnych

 • Płatność w całości przy rejestracji: 1.360 €
 • Płatność w 3 ratach:
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości 50 € zawartą w pierwszej płatności.
  • Całość z dopłatą: 1.410 €.
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 503 €.
  • Reszta: 907 €, płatna w dwóch ratach po 453,5 € w ciągu dwóch miesięcy.

FTHub Certyfikowany Praktyk Terapii Lasem

 • Płatność w całości przy rejestracji: 1.960 €
 • Płatność w 3 ratach:
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości 50 € zawartą w pierwszej płatności.
  • Całość z dopłatą: 2.010 €.
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 703 €.
  • Reszta: 1.307 €, płatna w dwóch ratach po 653,5 € w ciągu dwóch miesięcy.
 • Płatność w 6 ratach:
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości 120 € zawartą w pierwszej płatności.
  • Całość z dopłatą: 2.080 €.
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 700 €.
  • Reszta: 1.380 €, płatna w pięciu ratach po 276 € w ciągu pięciu miesięcy.

Brak uczestnictwa w programie nie wyklucza prawa Forest Therapy Hub do żądania zapłaty w pełnej wysokości, jeśli Uczestnik zdecyduje się na taki krok.

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze

 • Płatność musi zostać uiszczona w chwili rejestracji.

8. Zasady zwrotu opłat i anulowania rejestracji

Rezygnacja przez Uczestnika ze szkoleń i kursów online FTHUb:

 • Uczestnicy mają prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po zakupie i pod warunkiem, że nie mieli dostępu do treści programowych.
 • Po uzyskaniu przez Uczestnika dostępu do treści programowych, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

Rezygnacja przez Uczestnika z wydarzeń stacjonarnych „FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze”:

 • Do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie przyznany pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 100 € na koszty administracyjne.
 • W czasie krótszym niż dwa miesiące do rozpoczęcia wydarzenia przyznany zostanie 50% zwrot kosztów.
 • W przypadku rejestracji na wydarzenia przeznaczone wyłącznie dla przewodników i profesjonalistów a prowadzone przez osoby spoza sieci, automatycznie dokonany zostanie pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 60 € na koszty administracyjne.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora, tj. Forest Therapy Hub, wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Otrzymają zwrot kosztów lub propozycję nowych terminów przeprowadzenia kursu.

Forest Therapy Hub zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji wybranych aktywności w następujących przypadkach:

 • Niewystarczająca liczba uczestników niezbędnych do wykonania aktywności. Forest Therapy Hub może odwołać programy do miesiąca przed ich rozpoczęciem;
 • Złe warunki pogodowe, uniemożlliwiające przeprowadzenie zaplanowanych aktywności;
 • Nie spełnione są minimalne środki bezpieczeństwa;
 • Inne czynniki, które uniemożliwiają przeprowadzenie aktywności (pożar, silne wiatry, łamiące się drzewa itp.).

W przypadku odwołania zajęć, Uczestnikom nie przysługuje roszczenie o zwrot wydatków osobistych poniesionych w związku z odwołaniem zajęć, takich jak m.in. koszty transportu i zakwaterowania.

W przypadku kiedy uczestnik nie pojawi się w wyznaczonym dniu, czasie i miejscu bez wcześniejszego anulowania lub zmiany termin udziału zgodnie z powyższym opisem, traci on wszystkie prawa przysługujące w ramach aktywności, łącznie z prawem udziału w innych aktywnościach i prawem do zwrotu kosztów.

9. Prawo właściwe i terytorium

Niniejsza Umowa podlega prawu portugalskiemu i podlega jurysdykcji sądów portugalskich.

10. Dane kontaktowe, sugestie i skargi

W celu uzyskania dodatkowych informacji, Uczestnik może skorzystać z adresu: adm@foresttherapyhub.com.

Shopping Cart
Scroll to Top