Metoda FTHub

Metoda FTHub to praktyczne narzędzie, które pozwala na tworzenie świadomych aktywności w naturalnym środowisku oraz planowanie ich w różnorodnych sekwencjach, które pogłębiają nasz kontakt z przyrodą. Metoda oparta jest na teoretycznych podstawach relacji człowiek-przyroda, dowodach naukowych oraz koncepcji Zdrowia Planety.

Metoda opiera się na Modelu Płynnych Interakcji (LIM, Liquid Interactions Model, FTHub 2021). Jest to integracyjny i relacyjny model teoretyczny, który zakłada, iż nasze zdrowie oraz dobrostan emocjonalny “są dynamicznym i zmiennym zjawiskiem, które wykracza poza dziedziczne uwarunkowania biologiczne. Zdrowie to efekt przystosowania ludzi do otoczenia fizycznego oraz społecznego, w którym żyją.”

Model Płynnych Interakcji jest osadzony na teoriach psychologicznych. Wśród inspiracji dla tego Modelu jest idea płynnej nowoczesności, autorstwa polsko-brytyjskiego socjologa Zygmunta Baumana (1999) oraz teoria stawania się społeczeństwa (Theory of Social Becoming) polskiego socjologa Piotra Sztompke (1991), jak również pewne aspekty myśli południowokoreańskiego filozofa Byung-Chul Han.

Model LIM łączy w sobie elementy Modelu Uwarunkowań Zdrowia wg Dahlgrena i Whiteheada (1991) oraz model Mapy Zdrowia wg Bartona i Granta, 2006. Opiera się na naukowych dowodach pozytywnego oddziaływania przyrody na nasze zdrowie i wellbeing (Hartig i inni, 2014; Kuo, 2015; Shiota i inni., 2007; Capaldi i inni, 2014; Pritchard i inni, 2019; Ulrich, 1984; Vries i inni, 2003; Hägerhäll i inni, 2008, 2015; Li i inni, 2006, 2007, 2008, 2009; Nilsson, 2006; Radcliffe, i inni, 2013; i wiele innych badań), jak również na najnowszych badaniach w zakresie kontaktu z naturą (Nature Conectedness, Lamber i inni, 2017; Richardson, 2021).

Model Płynnych Interakcji to:

Wzmocnienie

Uwarunkowania środowiskowe są zmiennymi, które dają nam możliwość zmiany, zarówno tej indywidualnej, społecznej, jak i środowiskowej.

Integracja

Łączy w sobie dawne tradycje z najnowszymi badaniami, modele oraz dowody naukowe z wielu dziedzin.

Interakcja

Dzięki kontaktowi z przyrodą chętniej podejmujemy działania wzmacniające nasze prospołeczne i prośrodowiskowe postawy.

Method FTHub

Środowisko naturalne

Wybór, ochrona i promocja korzystania z naturalnych obszarów dla wzmocnienia naszego zdrowia i wellbeingu.

Ludzie

Budowanie nawyku przebywania na łonie natury w celu poprawy wellbeingu, zdrowia psychicznego, fizycznego oraz relacji społecznych.

Społeczeństwo

Promowanie relacji interpersonalnych na rzecz integracji społeczności.

Model LIM został stworzony i przetestowany przez specjalistów. Wciąż jest przez nich rozwijany poprzez praktyczne zastosowanie w takich dziedzinach jak profilaktyka stresu, medycyna pracy w środowisku korporacyjnym, zdrowie psychiczne wybranych grup społecznych, grup o różnorodnej funkcjonalności oraz grup o szczególnych potrzebach.

Shopping Cart
Scroll to Top